HSK wǔ jí wán chéng jù zi

Study HSK with Mandarin School- Hanyuan.

Study Chinese culture with Mandarin School-Hanyuan.

Enjoy good life in Shanghai with Mandarin School-Hanyuan.

 

HSK wǔ jí

HSK五级

wán chéng jù zi

 完    成     句 子

zhuō zi shang       yì pén        shèng kāi de        bǎi zhe          shuǐ xiān huā

 

 桌    子    上          一盆           盛      开  的         摆   着              水   仙    花