The newest introducation about HSKK test-Part 3

The newest introducation about HSKK test-Part 3

 

We would like to share some test tips with you:

1. cān jiā kǎo shì shí , 

1. 参  加  考  试  时  , 

bì xū xié dài de wù pǐn : zhǔn kǎo zhènɡ 、  

必 须  携  带  的 物 品  :   准   考  证    、 

shēn fèn zhènɡ jiàn ( hù zhào / shēn fèn zhènɡ / jū liú zhènɡ ) 、 

 身   份  证    件   (  护 照   / 身   份  证    / 居 留  证    ) 、 

2B kǎo shì qiān bǐ 、 xiànɡ pí 、 shǒu biǎo

2B 考  试   铅   笔 、 橡    皮 、 手   表  

 

bù nénɡ xié dài de wù pǐn :lù yīn jī 、 shǒu jī 、 bǐ jì běn diàn nǎo 、

不 能   携  带  的 物 品  : 录 音  机 、 手   机 、 笔 记 本  电   脑  、

 iPad 、 bǐ jì běn 、 jiào kē shū 、 zhì nénɡ shǒu biǎo 

 iPad 、 笔 记 本  、  教   科 书  、 智  能   手   表   

 

2. yí ɡè kǎo chǎnɡ lǐ tónɡ shí huì yǒu qí tā kǎo shēnɡ  

2. 一  个 考  场    里  同   时  会  有  其 他  考  生    

yì qǐ cān jiā kǒu yǔ kǎo shì , yīn cǐ kǎo shēnɡ lù yīn shí yīnɡ jǐn liànɡ dà shēnɡ zuò dá 。

一 起  参  加  口  语 考  试  ,  因  此 考  生     录 音  时  应    尽  量    大 声    作  答 。 

3.HSKK kǎo shì ɡuò chénɡ zhōnɡ bù kě yǐ lí kāi káo chǎnɡ 。 

3.HSKK 考  试   过  程     中    不 可 以 离 开  考  场    。 

rú ɡuǒ bì xū lí kāi , jiù zhǐ nénɡ tuì chū kǎo shì 。 

如  果  必 须 离 开  ,  就  只   能   退  出  考  试  。 

4. kǎo shì bù kě yǐ chí dào 。 yīnɡ ɡāi zhì shǎo tí qián 

4. 考  试   不 可 以 迟  到  。   应   该  至  少   提 前   

bàn ɡè xiǎo shí dào dá kǎo chǎnɡ , shú xī kǎo shì huán jìnɡ 。 

半   个  小   时  到  达 考  场    ,  熟  悉 考  试  环   境   。 

5. wǎnɡ luò kǎo shì shì wú zhǐ huà kǎo shì 。  

5. 网    络  考  试   是  无 纸  化  考  试  。 

cān jiā wǎnɡ luò kǎo shì de kǎo shēnɡ xū yào

参   加  网   络  考  试  的  考  生    需 要  

yònɡ shǔ biāo hé jiàn pán , yònɡ zhōnɡ wén jiàn pán zuò bǐ jì 。 

用    鼠  标   和 键   盘  ,  用   中    文  键   盘  做  笔 记 。